IMG_5978

Bijenlandschap

Bijenlandschap West-Brabant is een netwerk van 38 partijen dat werkt aan de realisatie van een sterk leefgebied voor bijen en andere bestuivers in West-Brabant. Deze partijen hebben al vele projecten opgepakt. Grofweg zijn onze projecten te verdelen in twee categorieën:

  1. Het samen bedenken en uitvoeren van concrete maatregelen.
  2. Het verbinden van mensen aan ons netwerk, onder andere door het delen van kennis en ervaringen.

Concrete maatregelen

De wilde bijen en andere bestuivers hebben voedsel en nestgelegenheid nodig. Veel wilde bijen leven alleen en bijen en hommels vliegen niet ver. Bijen en planten werken samen: bijen vinden er vanaf het vroege voorjaar tot ver in de herfst hun voedsel en planten hebben hun hele bloeiperiode bestuiving nodig voor vrucht- en zaadvorming.

De aanwezigheid van veel verschillende soorten wilde bijen én veel verschillende soorten planten heeft dus twee kanten op een positief effect: de bijen vinden voldoende voedsel en een diversiteit aan bijen en hommels geeft dus zekerheid voor bestuiving. En dat laatste is dan weer van belang voor het versterken van de biodiversiteit, maar ook voor de kwaliteit van de oogst van bijvoorbeeld fruittelers.

Er is de laatste decennia veel natuur en biodiversiteit verdwenen maar het mooie is dat we met simpele maatregelen het tij kunnen keren: ieder stukje groen kan helpen. Het minder maaien van de wegbermen bijvoorbeeld leidt al tot meer bloeiende planten. En alle maatregelen bij elkaar vormen samen een sterke leefomgeving voor bestuivers.

 

foto zonnebloem riny van empel bloeiende berm in buurt v woensdrecht bergen op zoom foto erik de jonge
IMG_9379 (2)

Kennis vergroten en kennis delen

Ons netwerk is een lerend netwerk. Het delen van ervaringen is hierbij heel belangrijk. Of de genomen maatregelen leiden tot een toename van bestuivende insecten wordt van 2017 tot en met 2021 met hulp van het onderzoeksprogramma ‘Kennisimpuls Bestuivers’ van het ministerie van LNV onderzocht. Door dit onderzoek krijgen we een goed beeld van het resultaat van de maatregelen en kunnen we waar nodig de aanpak bijsturen. Ook in 2021 zijn door WER monitoringen uitgevoerd van bloemrijke stroken binnen het Bijenlandschap West-Brabant. Lees meer

In zomer 2021 is door Wageningen Environmental Research opnieuw een monitoring uitgevoerd van bloemrijke stroken binnen het Bijenlandschap. Dat gebeurde op dezelfde wijze als al sinds 2017 (nulmeting) jaarlijks wordt gedaan als onderdeel van het onderzoeksproject Kennisimpuls Bestuivers: 10 locaties waar een maatregel ten gunste van bestuivers is uitgevoerd (vooral bijvriendelijk beheerde wegbermen, enkele ingezaaide randen) worden vergeleken met 10 vergelijkbare locaties waar geen maatregel is getroffen. Elke locatie is in juli 2021 tweemaal bezocht. De eerste indruk is dat de aantallen hommels, solitaire bijen en zweefvliegen redelijk vergelijkbaar waren met vorig jaar. Op dit moment worden de gevangen bijen en zweefvliegen nog tot op soort gedetermineerd; uiterlijk oktober zijn de tussenresultaten beschikbaar. 2021 was het laatste jaar dat binnen de Kennisimpuls Bestuivers deze monitoring nog kon worden uitgevoerd. Komend voorjaar zullen binnen dit project alle resultaten van de afgelopen 5 jaar gezamenlijk worden geanalyseerd en wordt de balans opgemaakt: hoeveel, en welke, meerwaarde hadden de maatregelen voor de bijendiversiteit. Er wordt nog gezocht naar een oplossing om ook in de komende jaren de effecten van maatregelen voor bestuivers in het Bijenlandschap te blijven monitoren.

Partners van het Bijenlandschap West-Brabant delen kennis en ervaringen in bijeenkomsten, in projecten en bij excursies. Ook zijn er verschillende educatiepakketten gemaakt voor basisscholen Hier vind je meer informatie over deze pakketten.

Wil je meer weten over het belang van bijen? Kijk dan bijvoorbeeld dit filmpje van Bijenjournaal: https://www.youtube.com/watch?v=7wd6CAY78Yc En het belang van biodiversiteit wordt in dit filmpje uitgelegd: https://www.youtube.com/watch?v=GCnf5VptDjw

 

Het vertalen van wetenschappelijk onderzoek naar de praktijk is de kracht van ons netwerk. We hebben al ervaren dat het samen optrekken, het samen leren, enorm helpt om snel de vertaalslag te maken van onderzoek naar de praktijk.

Bijenlandschap West-Brabant is een open netwerk waarbij iedereen die iets wil doen voor bijen (honing- en wilde bijen) en andere bestuivers kan aansluiten. Heb je interesse om mee te doen, laat het dan weten!

IMG_9389 (2)

Kansenkaart

Wageningen Environmental Research en Brabants Landschap hebben voor onze regio een kansenkaart gemaakt. Op de kansenkaart is in beeld gebracht wat de belangrijkste en kansrijke kenmerken zijn van de natuur en de leefomgeving. Dit is een belangrijk hulpmiddel voor ons om doelgericht maatregelen en projecten te bedenken die het beste op een plek passen.

Partners